adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Rozwody Opole

Prawo rodzinne

Adwokaci OpoleOfertaPrawo rodzinne

prawo rodzinne
Nasze obowiązki

Sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, reprezentacja przed sądami w zakresie:
Praw i obowiązków małżonków w tym:
· małżeńskie ustroje majątkowe
· obowiązek wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka
Ustania małżeństwa w tym:
· rozwód i separacja
· odział majątku dorobkowego małżonków
· obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka.
Pokrewieństwa i powinowactwa w tym:
· pochodzenie dziecka
· władza rodzicielska
· stosunki między rodzicami a dziećmi
· kontakty z dzieckiem
· obowiązek alimentacyjny
· opieka i kuratela
· przysposobienie

ROZWÓD I SEPARACJA

Sprawy o rozwód czy o separację są prawami niezwykle delikatnymi, wymagającymi pomocy specjalisty. Pomagamy naszym Klientom rozwieźć się z korzyścią dla Nich. Sąd w wyroku rozwodowym rozwiązuje małżeństwo stron bądź bez orzekania o wini, bądź z orzeczeniem o winie, orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, ustala sposób kontaktów  z dziećmi oraz wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci stron. Na wniosek jeden ze stron sąd ustala także sposób korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie należy dokładnie przemyśleć kwestię orzekania o winie małżonka. W sytuacji bowiem ustalania, że winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron ponosi jeden z małżonków, małżonkowi niewinnemu należą się alimenty od małżonka wyłącznie winnego w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, o ile rozwód przyczynił się do istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek rozwodu. Alimenty te są dożywotnie, bądź do czasu wstąpienia przez małżonka niewinnego w nowy związek małżeński. W sytuacji gdy sąd nie orzeka o winie w rozkładzie pożycia drugiemu małżonkowi należą się alimenty w sytuacji gdy znajduje się w niedostatku. Obowiązek ten trwa co do zasady przez pięć lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lecz w szczególnych przypadkach może być przedłużony na dalsze okresy.

Wyrok separacyjny zawiera te same elementy co wyrok rozwodowy z tym, że sąd nie rozwiązuje małżeństwa przez rozwód lecz orzeka separacji małżonków. Na zgody wniosek stron są znosi separację pomiędzy stronami. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego strony nie pozostają już we wspólności majątkowej małżeńskiej i nie dziedziczą po sobie.

W sprawie o rozwód czy o separację należy pamiętać o możliwości złożenia wniosku  o zabezpieczenie roszczenia przez czas trwania postępowania tak co do alimentów, jak i co do sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi oraz w zakresie kontaktów przez czas trwania postępowania rozwodowego czy separacyjnego. To tymczasowe rozstrzygnięcie sądu, które ułatwia przejść przez burzliwy proces rozwodowy i uporządkować sporne kwestie jeszcze na etapie postępowania sądowego.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU

Po rozwodzie bądź w jego trakcie, w sytuacji gdy strony podpisały przez notariuszem umowę majątkową małżeńską o ustanowieniu rozdzielności, należy dokonać podziału majątku dorobkowego stron.

Adwokat rodzinny pomoże Państwu w określeniu tego, co należy do majątku dorobkowego małżonków, a co jest majątkiem osobistym każdego z małżonków. Podzielimy Państwa wspólny majątek z jak największą korzyścią dla Państwa. W sytuacji gdy małżonkowie ponieśli nakłady na majątek jednego z małżonków (np. na nieruchomość) adwokat pomoże Państwu w określeniu tych nakładów i w ich wycenie.

 

RODZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ Z DATĄ WSTECZNĄ

W czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżonkowie odpowiadają solidarnie, całym majątkiem wspólnym, za długi zaciągnięte przez każdego z nich. Gdy taka sytuacja nam nie odpowiada, za zgodą drugiego małżonka, strony mogą przed notariuszem podpisać umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Co jednak zrobić gdy małżonek nie chce wyrazić na to zgody? Należy wstąpić do sądu z żądaniem ustanowienie rozdzielności majątkowej. Co w sytuacji gdy od pewnego czasu nie żyjecie Państwo ze sobą i nie macie wiedzy czy małżonek nie zaciągnął zobowiązań finansowych? Z ważnych przyczyn możecie Państwo żądać przez sąd ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.

 

ALIMENTY

  -Alimenty należne dziecku od rodzica

Zgodnie z art. 133 k.r.i.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przy ustalaniu wysokości należnej renty alimentacyjnej bierze się pod uwagę usprawiedliwione koszty utrzymania uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Do usprawiedliwionych potrzeb wchodzą wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem, takie jak wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę nad uprawnionym, odzież, czy też środki higieniczne, lecznicze ale także te związane z utrzymaniem miejsca zamieszkania, w którym ulokowane jest centrum interesów życiowych uprawnionego. Na uwadze mieć także należy rozwój psycho – fizyczny małoletnich dzieci, potrzebę zabawy, wypoczynku oraz rozwijania zainteresowań.

Przy ocenie sytuacji finansowej zobowiązanego nie bierze się jednak pod uwagę faktycznie uzyskiwanych przez niego dochodów, a jego możliwości zarobkowe czyli to, ile zobowiązany zarobiłby gdyby w pełni wykorzystał swoje siły. „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1959 r. 3 CR 212/59, OSPiKA 1960, poz. 41)”. (LEX nr 7702 – wyrok z dnia 16 maja 1975 r.).

  – Alimenty na rzecz dzieci od dziadków
  – Alimenty od byłego małżonka
  – Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka
  – Podwyższenie alimentów
  – Obniżenie obowiązku alimentacyjnego
  – Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Gdy zobowiązany rodzic nie płaci alimentów, tym obowiązkiem można obciążyć jego rodziców. Po ustaniu małżeństwa także można wystąpić do sądu z pozwem o zasadzenie alimentów. Zarówno w sytuacji gdy doszło do rozwodu z winy zobowiązanego jak i wtedy gdy sąd nie orzekał o winie w rozkładzie pożycia. W sytuacji zasądzenia alimentów na rzecz jednego z małżonków w razie nieorzekania o winie w rozkładzie pożycia, zasądzone alimenty płatne są przez pięć lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Pomożemy Państwu w przedłużenie tego obowiązku przez sąd. Zmiana zakresu potrzeb uprawnionego, ale także zmiana sytuacji finansowej obojga rodziców uprawnia do złożenia pozwu bądź o podwyższenie, bądź o obniżenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz uprawnionego. W sytuacji gdy uprawniony usamodzielnił się, należy złożyć do sądu pozew o twierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. WE przeciwnym razie, obowiązek ten będzie trwał cały czas. Pomożemy Państwu na każdym etapie tych postępowań.

 

SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA I JEGO ZAPRZECZENIE

W sytuacji gdy mężczyzna nie chce uznać dziecka, koniecznym jest wniesienie do sądu pozwu o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane. W wyroku ustalającym ojcostwo sąd ustala czy pozwany jest ojcem dziecka, nadaje dziecku nazwisko, ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz uprawnionego oraz orzeka w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Pomożemy Państwu przejść przez ten trudny proces sądowy.

Domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300 dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa. Co ma zrobić mężczyzna, który nie jest biologicznym ojcem dziecka? Musi koniecznie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa, ma on na to sześć miesięcy od czasu, kiedy dowiedział się o narodzinach dziecka, w stosunku do którego obejmuje go domniemanie ojcostwa. To domniemany ojciec musi udowodnić przed sądem, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Pomożemy Państwu tak przeprowadzić postępowanie sądowe, aby skutecznie obalić to domniemanie.

 

WŁADZA RODZICIELSKA

  -Ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej

W postępowaniu rozwodowym bądź po rozstaniu się rodziców małoletniego dziecka, którzy nie pozostawali w związku małżeńskim sąd orzeka o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może powierzyć obojgu rodzicom wykonywanie tej władzy lub może powierzyć ją jednemu rodzicowi z ograniczeniem władzy drugiego rodzica do współdecydowania o życiowo istotnych sprawach małoletnich związanych m.in. z miejscem zamieszkania, kierunkiem kształcenia oraz sposobem leczenia w razie poważniejszej choroby.

  -Pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej

Sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody. Sąd zobligowany jest pozbawić rodzica  władzy rodzicielskiej rodzic ten  nadużywa tej władzy lub w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka. Trwałą przeszkodą może być min: przewlekła choroba uniemożliwiająca sprawowanie opieki nad dzieckiem, wyjazd rodzica za granicę bez zamiaru powrotu, umieszczenie w zakładzie karnym.

Najczęstszą przyczyną pozbawienia rodzica wykonywania władzy rodzicielskiej w związku z rażącym zaniedbywaniem obowiązków rodzicielskich względem uprawnionego tj, zazwyczaj brak kontaktu z dzieckiem przez dłuższy okres czy niealimentacja.

 

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Kwestia kontaktów z dzieckiem jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia małoletniego, jak i obojga jego rodziców. W zależności od sytuacji kontakty dziecka z rodzicem, z którym małoletni stale nie mieszka mogą odbywać się np. poza miejscem zamieszkania małoletniego,w jego miejscu zamieszkania, w obecności rodzica sprawującego opiekę, w obecności kuratora lub osoby trzeciej wyznaczonej przez sąd, zakaz utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem.
Zakres i rodzaj tych kontaktów zależy od więzi emocjonalnej dziecka z rodzicem, wieku małoletniego, odpowiedzialności rodzicielskiej rodzica, pod opieką którego małoletni nie pozostaje. Te wszystkie elementy mają wpływ na zakres i częstotliwość kontaktów rodzica z dzieckiem. W sytuacji sporu sąd zazwyczaj kieruje strony na specjalistyczne badania psychologiczne, które przeprowadzania Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów bądź biegły psycholog. Pomożemy Państwu tak zgromadzić materiał dowodowy w sprawie, aby możliwe było uzyskanie satysfakcjonującego dla Państwa rozstrzygnięcia.

 

SPRAWY SPADKOWE

Sprawy spadkowe częściej dzielą rodzinę niż ją łączą. Kwestie spadkobrania winny zostać omówione i uregulowane jeszcze przed śmiercią przyszłego spadkodawcy. Możemy Państwu  w przygotowaniu ważnego testamentu oraz we wniesieniu do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, ustalimy krąg spadkobierców i udziały w jakich każdy z nich dziedziczy po spadkodawcy. Zostaliście Państwo pominięci w dziedziczeniu? Pomożemy w sprawach związanych z należnym Państwu zachowkiem. Jeżeli w przyszłości chcecie Państwo uniknąć płacenia zachowku, podpowiemy co zrobić, aby zabezpieczyć się na przyszłość. Gdy w rodzinie pojawi się spór odnośnie działu spadku, poprowadzimy Państwo przez to skomplikowane postępowanie sądowe tak, aby rozstrzygnięcie sprawy było dla Państwa jak najbardziej korzystne.

 

SPRAWY NIELETNICH

Dziecko może odpowiadać przed Sądem dla nieletnich w trzech sytuacjach:

Kiedy jest zdemoralizowane, tj. jeżeli jest trwale i w wysokim stopniu nieprzystosowane społecznie. Przejawem demoralizacji może być np: nadużywanie alkoholu i środków odurzających albo popełnianie czynów zabronionych innych niż opisane w pkt 2. W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji dolna granica wieku nie jest określona, zatem postępowanie może dotyczyć także dzieci poniżej 13 roku życia.

Jeżeli popełni czyn karalny (tj. przestępstwo, albo część wykroczeń) i ma więcej niż 13 a mniej niż 17 lat (osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia odpowiada jak dorosły, natomiast dziecko, które popełnia czyn karalny przed popełnieniem 13 roku życia odpowiada na zasadach opisanych w pkt 1, tj. w ramach przeciwdziałania demoralizacji);

Jeżeli już odpowiadało wcześniej na zasadach opisanych w pkt 1 lub 2 i istnieje potrzeba orzeczenia w zakresie wykonywania wobec niego środków wychowawczych lub poprawczych.

 

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią przede wszystkim kobiety, które wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji. Coraz częściej jednak zdarza się jednak, że także mężczyźni są ofiarami przemocy domowej.

 • Przeprowadzimy Państwa przez ten trudny czas, wesprzemy, doradzimy, poprowadzimy w postępowaniu przed organami ścigania i przed sądem.
 • Doradzimy jak zbierać niezbędne w danej sprawie dowody i doprowadzimy do skazania sprawy przemocy i wymierzenia mu surowej kary.

 

POMOCNI SPECJALIŚCI

Kancelaria Adwokacka Przystalska Pyrdek s.c współpracuje z mediatorami oraz psychologami, Kancelariami Komorniczymi i Kancelariami  Notarialnymi celem jak najpełniejszej reprezentacji Klientów naszej Kancelarii.

Czytaj więcej

Doświadczony adwokat – rozwód Opole

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Przystalska & Pyrdek obejmuje kompleksową pomoc i doradztwo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza w takich kwestiach jak rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty. Opole to siedziba naszej kancelarii, jednakże obsługujemy również Klientów z dalszych terenów oraz miejscowości. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak delikatnym i trudnym emocjonalnie zdarzeniem jest zazwyczaj rozwód – zarówno dla małżonków, jak też Ich małoletnich dzieci. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, żeby możliwie jak najbardziej zminimalizować negatywne skutki rozwodu. Gwarantujemy indywidualne, oraz rzetelne podejście do każdego problemu. Zapewniamy pełną dyskrecję oraz stały kontakt z Klientem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie prawne w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych oraz w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, co pozwala nam proponować skuteczne, sprawdzone rozwiązania. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy o rozwód w Opolu, w tym również wstępujemy do już wszczętych postępowań.

Podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty – adwokat rozwód Opole

Jako doświadczony adwokat od rozwodów z Opola, możemy zaoferować wszechstronne usługi prawne. Pomagamy w sprawnym podziale majątku wspólnego, w tym skutecznym egzekwowaniu części przypadającej na naszego Klienta. Doradzamy również, jak chronić majątek wspólny, wnosimy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a także analizujemy, opiniujemy oraz opracowujemy projekty umów o podział majątku.

Zapewniamy też pełną obsługę prawną w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych dotyczących ustalenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Dbamy przede wszystkim o dobro dziecka, uwzględniając przy tym uzasadnione interesy naszych Klientów. Pomagamy, doradzamy oraz reprezentujemy Klienta w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej czy też egzekwowaniu już uregulowanych kontaktów z małoletnimi.
W sprawach o alimenty szczegółowo analizujemy kwestie finansowe w każdym postępowaniu. Wspieramy Klienta w sprawach m.in. o podwyższenie czy obniżenie alimentów na dziecko lub małżonka, a także w sprawach o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.
Jeśli więc interesuje Państwa skuteczna, sprawdzona kancelaria, której specjalizacją są rozwody, Opole to daje Ci możliwość skorzystania z naszych usług. Zachęcamy do kontaktu.

shared on wplocker.com