adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo cywilne

Adwokaci OpoleOfertaPrawo cywilne

prawo cywilne
Nasze obowiązki

Sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych,  udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego,
· negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów w tym umów nie mających charakteru umów gospodarczych,
· proponowanie zabezpieczeń wykonania umów; sporządzanie umów zastawu, deklaracji wekslowych, umów przelewu na zabezpieczenie,
· sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
· reprezentacja Klienta  w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i zabezpieczających, tj.  w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego w tym zakresie:
· umowy zlecenia
· umowy o dzieło
· umowy o roboty budowlane
· umowa przewozu
· umowa pożyczki
· umowa leasingu
· umowa najmu
· umowa dzierżawy
Prawa własności w tym:
· nabycie, ochrona i utrata własności
· przeniesienie własności
· użytkowanie wieczyste
Służebności w tym:
· służebności gruntowe
· służebności osobiste
· służebności przesyłu
Zobowiązań w tym:
· zobowiązania umowne
· wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
· odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych
· poręczenie
· darowizna
· gwarancja
· rękojma
Szczególne rodzaje sprzedaży w tym:
· prawo odkupu
· prawo pierwokupu,
Doradztwo prawne w obrocie nieruchomościami, w tym:
· badanie stanu prawnego nieruchomości,
· przygotowywanie projektów umów zbycia, najmu, dzierżawy, najmu nieruchomości,
· analiza prawna dokumentów niezbędnych do zawarcia umów,
· reprezentacja Klientów w postępowaniu wieczystoksięgowym,
· ustanawianie hipotek

shared on wplocker.com